Informatie – over de MFA

Voor Keijenborg en omgeving biedt het beoogde MFA (Multi Functionele Accommodatie) als sociale ontmoetingsplek voor jong en oud volop kansen. Kansen voor een bruisend verenigingsleven, mooie activiteiten en bovenal kansen om Keijenborg een dorp te laten zijn waar je graag woont, werkt, sport en beweegt!

Bovendien past de beoogde ontwikkeling van een MFA binnen de landelijke trend waarbij sport en bewegen een steeds prominentere rol spelen in onze samenleving. Een prominente rol waarbij het niet alleen gaat om sport en bewegen als doel op zich. In een MFA kan een positief sociaal klimaat het mogelijk maken om sociale vaardigheden te ontwikkelen, vrienden te maken en zo het sociale netwerk uit te breiden. (Fysieke) activiteiten kunnen zo bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid door ontmoeting in de sporthal, op het sportveld of in de openbare ruimte, het hebben van een zinvolle dagbesteding, het verbeteren van leerprestaties op school, het verbeteren van de gezondheid en het bevorderen van de arbeidsintegratie van inwoners van een gemeente. Kortom, een unieke kans voor het dorp om levendig en gezond te blijven in de toekomst.

De MFA dient een voorziening te zijn die duurzaam en toekomstbestendig is. De voorziening is primair bedoeld voor de inwoners van Bronckhorst Midden. Deze voorziening is onderdeel van het totale sportcomplex in Keijenborg. Dit op de locatie waar SV Keijenburgse Boys is gevestigd. Een plek die uitnodigt om niet alleen binnen, maar ook buiten te sporten en te bewegen. Binnen en buiten het complex wordt in samenwerking met verschillende sportverenigingen en met de Dorpsraad Keijenborg, Bernardusschool, Stichting Binnensport Hengelo Keijenborg en andere organisaties een aanbod voor de verenigingsleden en de inwoners van Bronckhorst Midden gecreëerd. Van jong tot oud, voor en door mensen!

Het complex draagt bij aan beweegstimulering en sociale cohesie. Dit alles om vervolgens weer bij te dragen aan een leefbaar en toekomstbestendig Bronckhorst Midden waar jongeren, jonge gezinnen en ouderen worden aangetrokken en behouden. Met behoud van eigen identiteit werken wij met samenwerkende verenigingen en organisaties toe naar een accommodatie die multifunctioneel is. Om dit te realiseren zien we in 2025 een accommodatie die goed bereikbaar is en mensen in beweging zet om het complex te bezoeken. Kortom, in 2025 is het complex een plek die van sportieve en maatschappelijke waarde is voor Bronckhorst Midden. 

Binnen het toekomstige complex is sprake van verschillende wensen, waarbij aandacht is besteed aan het leggen van verbindingen. Het gaat hierbij om de gezamenlijke gebruikmaking van onder andere de ontmoetingsruimte. SV Keijenburgse Boys (voetbal), Keislag (tennis) en DIO (gymnastiek) zijn voornemens om gezamenlijk de toekomstige ontmoetingsruimte te runnen, welke tevens gebruikt gaat worden voor verschillende maatschappelijke activiteiten. Door de betrokkenheid van de verenigingen en andere organisaties is er geen sprake van een winstoogmerk. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding / beloning. De functies worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Er is derhalve geen beloningsstructuur

Beleidsplan

Visie 

De MFA dient een voorziening te zijn die duurzaam en toekomstbestendig is. De voorziening is primair bedoeld voor de inwoners van Bronckhorst Midden. Deze voorziening is onderdeel van het totale sportcomplex in Keijenborg. Dit op de locatie waar SV Keijenburgse Boys is gevestigd. Een plek die uitnodigt om niet alleen binnen, maar ook buiten te sporten en te bewegen. Binnen en buiten het complex wordt in samenwerking met verschillende sportverenigingen en met de Dorpsraad Keijenborg, Bernardusschool, Stichting Binnensport Hengelo Keijenborg en andere organisaties een aanbod voor de verenigingsleden en de inwoners van Bronckhorst Midden gecreëerd. Van jong tot oud, voor en door mensen! Door een goede samenwerking tussen stakeholders, zoals Stichting Binnensport Hengelo Keijenborg, Dorpsraad Keijenborg, Werkgroep leefbaar Keijenborg, Keijenburgse Boys (voetbal), Keislag (tennis), DIO (gymnastiek) is de ambitie een aanbod te realiseren dat voldoet aan de wensen en behoeften van (inactieve) inwoners. Jong en oud. Het initiatief dient te komen vanuit de genoemde lokale organisaties, daar waar het kan en waar nodig zal de gemeente hierin ondersteunen. 

Ambitie 

De MFA zal in de toekomst niet meer weg te denken zijn uit de gemeenschap. De MFA fungeert als verbindende factor binnen de (dorps)gemeenschap. 

Werving en besteding gelden 

Gelden worden ontvangen middels giften door bedrijven en door bijdragen van gebruikers van de voorzieningen.

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren, de voorzieningen te onderhouden. 

De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

Stichting MFA Bronckhorst Midden
RSIN 862740770

Statutaire doelstelling
Het versterken van het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Keijenborg,
mede door het realiseren, beheren en exploiteren van een multifunctionele
sportaccommodatie.

Het bestuur bestaat uit volgende personen:

Voorzitter – Bart Wicherink
Secretaris – Han Aaldering
Penningmeester – Barry van Aken
Bestuurslid – Willem-Jan van Vijfeyken
Bestuurslid – Michel Menting

Contact
Bezoekadres Pastoor Thuisstraat 21, 7256AW Keijenborg
Postadres Koepelweg 4, 7256BR Keijenborg
Telefoonnummer 0575 460575